voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Door zijn bestelling verbindt de besteller zich definitief en kan hij ze niet meer herroepen. Enkel huidige algemene voorwaarden zijn op onderhavige overeenkomst van toepassing. Algemene factuurvoorwaarden uitgaande van de besteller zijn ons niet tegenstelbaar en houden geenszins enige afwijzing in van de onderstaande algemene voorwaarden, behoudens afzonderlijke schriftelijke overeenkomst getekend door beide partijen. Door aanvaarding van de bestelling erkent de besteller kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en er zich aan te houden.

  2. Alle bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname van de bestelde goederen. Geen enkele terugname of annulering van de bestelde goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onze zijde. Ingeval van terugname of annulering zal een vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn.

  3. De leveringstermijn wordt slechts opgegeven bij wijze van inlichting en kan in geen geval geëist worden. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd worden. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, enz. in de onmogelijkheid zijn om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

  4. Om geldig te zijn dienen alle klachten m.b.t. geleverde goederen of uitgevoerde werken ons te bereiken binnen de 15 dagen na levering of uitvoering en alleszins voor het gebruik, de verwerking of de voortverkoop van de goederen. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten ons eveneens bereiken binnen de 15 dagen na de ontdekking ervan. Na deze termijn worden de goederen, alsook de aangerekende prijs en het uitgevoerde werk, geacht aanvaard en goedgekeurd te zijn.

  5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders bedongen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen de dertig dagen, is vanaf deze datum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 1% per maand verschuldigd.

  6. Eveneens is ingevolge niet tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een vergoeding van 12% verschuldigd op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten.

  7. Bij niet-betaling hebben wij het recht om elke verdere levering stop te zetten alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te behouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

  8. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne bevoegd.

  9. Alle overeenkomsten worden beheerd door het Belgische Recht.